North-West University Graduation Dates And List 2017

By | February 17, 2017

North-West University Graduation Dates And List 2017

VDK GRADEPLEGTIGHEDE

Advertisement

VTC GRADUATION CEREMONYS

9, 10, 11 and 12 May/Mei 2017

09 May/Mei 2017 08:30

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

NAGRAADSE ONDERWYSSERTIFIKAAT IN SENIOR EN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDINGSFASE POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SENIOR AND FURTHER EDUCATION AND TRAINING PHASE

BACCALAUREUS EDUCATIONIS IN GRONDSLAGFASE

BACHELOR OF EDUCATION IN FOUNDATION PHASE

09 May/Mei 2017 11:30

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

BACCALAUREUS EDUCATIONIS IN SENIOR EN VERDERE ONDERWYS

BACHELOR OF EDUCATION IN SENIOR AND FURTHER EDUCATION

09 May/Mei 2017 14:30

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

BACCALAUREUS EDUCATIONIS IN INTERMEDIERE EN SENIOR FASE

BACHELOR OF EDUCATION IN INTERMEDIATE AND SENIOR PHASE

SENIOR EN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDINGSFASE TECHNIKA

SENIOR AND FURTHER EDUCATION AND TRAINING PHASE TECHNICA

HONNEURS BACCALAUREUS EDUCATIONIS IN LEERDERONDERSTEUNING HONOURS BACHELOR OF EDUCATION IN LEARNER SUPPORT

HONNEURS BACCALAUREUS EDUCATIONIS IN ONDERWYSBESTUUR, -REG EN -STELSELS HONOURS BACHELOR OF EDUCATION IN EDUCATION MANAGEMENT, LAW AND SYSTEMS

HONNEURS BACCALAUREUS EDUCATIONIS IN KURRIKULUMSTUDIES

HONOURS BACHELOR OF EDUCATION IN CURRICULUM STUDIES

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM (ONTWIKKELING EN BESTUUR)

HONOURS BACHELOR OF ARTS (DEVELOPMENT AND MANAGEMENT)

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN GESKIEDENIS

HONOURS BACHELOR OF ARTS IN HISTORY

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN KOMMUNIKASIE

HONOURS BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN TAALPRAKTYK

HONOURS BACHELOR OF ARTS IN LANGUAGE PRACTICE

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN TEOLOGIE

HONOURS BACHELOR OF ARTS IN THEOLOGY

HONOURS BACHELOR OF ARTS IN COMPARATIVE AFRICAN LANGUAGES AND LITERATURE

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN BEDRYFSIELKUNDE HONOURS BACHELOR OF ARTS IN INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN MENSEHULPBRONBESTUUR HONOURS BACHELOR OF ARTS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN ARBEIDSVERHOUDINGE HONOURS BACHELOR OF ARTS IN LABOUR RELATIONS

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN PSIGOLOGIE

HONOURS BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN MEDIESE SOSIOLOGIE HONOURS BACHELOR OF ARTS IN MEDICAL SOCIOLOGY

HONNEURS BACCALAUREUS ARTIUM IN POLITIEKE STUDIES HONOURS BACHELOR OF ARTS IN POLITICAL STUDIES

MAGISTER EDUCATIONIS IN LEER EN ONDERRIG

MASTER OF EDUCATION IN LEARNING AND TEACHING

MAGISTER EDUCATIONIS IN ONDERWYSREG

MASTER OF EDUCATION IN EDUCATIONAL LAW

MAGISTER EDUCATIONIS IN OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE MASTER OF EDUCATION IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

MAGISTER EDUCATIONIS IN LEERDERONDERSTEUNING

MASTER OF EDUCATION IN LEARNER SUPPORT

MAGISTER ARTIUM IN BEDRYFSIELKUNDE

MASTER OF ARTS IN INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

MAGISTER ARTIUM IN POSITIEWE PSIGOLOGIE

MASTER OF ARTS IN POSITIVE PSYCHOLOGY

MAGISTER ARTIUM IN AFRIKAANS EN NEDERLANDS

MASTER OF ARTS IN AFRIKAANS AND DUTCH

MAGISTER ARTIUM IN MEDIESE SOSIOLOGIE

MASTER OF ARTS IN MEDICAL SOCIOLOGY

MASTER OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

MASTER OF ARTS IN WATER STUDIES

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN ONDERWYSBESTUUR DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATION MANAGEMENT

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN GESKIEDENIS

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HISTORY

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN OPENBARE BESTUUR EN REGERING DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC MANAGEMENT AND GOVERNANCE

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN ALGEMENE TAAL- EN LITERATUURWETENSKAP DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LINGUISTICS AND LITERARY STUDIES

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN ENGELS

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGLISH

10 May/Mei 2017 09:00

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

BACCALAUREUS ARTIUM IN GEESTESWETENSKAPPE

BACHELOR OF ARTS IN HUMANITIES

BACCALAUREUS ARTIUM IN TAALPRAKTYK

BACHELOR OF ARTS IN LANGUAGE PRACTICE

BACCALAUREUS ARTIUM IN TAAL- EN LITERATUURSTUDIE BACHELOR OF ARTS IN LANGUAGE AND LITERARY STUDIES

BACCALAUREUS ARTIUM IN PASTORALE BEGELEIDING EN PSIGOLOGIE BACHELOR OF ARTS IN PASTORAL GUIDANCE AND PSYCHOLOGY

BACCALAUREUS ARTIUM IN ONTWIKKELING EN BESTUUR BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

BACCALAUREUS ARTIUM IN GEDRAGSWETENSKAPPE BACHELOR OF ARTS IN BEHAVIOURAL SCIENCES (surname N-Z)

BACCALAUREUS IN MAATSKAPLIKE WERK

BACHELOR OF SOCIAL WORK

10 May/Mei 2017 12:00

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

BACCALAUREUS ARTIUM IN KOMMUNIKASIE

BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION

BACCALAUREUS ARTIUM IN GEDRAGSWETENSKAPPE BACHELOR OF ARTS IN BEHAVIOURAL SCIENCES (surname A-M)

BACCALAUREUS ARTIUM IN REGSVAKKE

BACHELOR OF ARTS IN LAW SUBJECTS

11 May/Mei 2017 09:00

FAKULTEIT EKONOMIESE WETENSKAPPE EN INLIGTINGS TEGNOLOGIE FACULTY OF ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

BACCALAUREUS COMMERCII IN EKONOMIE, RISIKO- EN BELEGGINGSBESTUUR BACHELOR OF COMMERCE IN ECONOMICS, RISK AND INVESTMENT MANAGEMENT (including extended program)

BACCALAUREUS COMMERCII IN EKONOMIE EN INFORMATIKA

BACHELOR OF COMMERCE IN ECONOMICS AND INFORMATICS

BACCALAUREUS COMMERCII IN ENTREPRENEURSKAP EN ONDERNEMINGSBESTUUR BACHELOR OF COMMERCE IN ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT

BACCALAUREUS COMMERCII IN BEMARKINGSBESTUUR BACHELOR OF COMMERCE IN MARKETING MANAGEMENT (including extended program)

BACCALAUREUS COMMERCII IN REGTE

BACHELOR OF COMMERCE IN LAW

DIPLOMA IN SPORTKUNDE

DIPLOMA IN SPORT SCIENCE

BACCALAUREUS COMMERCII IN SPORT- EN REKREASIEBESTUUR BACHELOR OF COMMERCE IN SPORT AND RECREATION MANAGEMENT

BACCALAUREUS COMMERCII IN EKONOMIE EN INTERNASIONALE HANDEL BACHELOR OF COMMERCE IN ECONOMICS AND INTERNATIONAL TRADE (including extended program)

11 May/Mei 2017 12:00

FAKULTEIT EKONOMIESE WETENSKAPPE EN INLIGTINGS TEGNOLOGIE FACULTY OF ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

BACCALAUREUS SCIENTIAE IN KWANTITATIEWE RISIKOBESTUUR BACHELOR OF SCIENCE IN QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT

BACCALAUREUS SCIENTIAE IN FINANSIËLE WISKUNDE

BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCIAL MATHEMATICS

BACCALAUREUS SCIENTIAE IN DATA ONTGINNING BACHELOR OF SCIENCE IN DATA MINING (including extended program)

BACCALAUREUS SCIENTIAE IN REKENAAR- EN WISKUNDIGE WETENSKAPPE BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER- AND MATHEMATICAL SCIENCES

BACCALAUREUS SCIENTIAE IN INLIGTINGSTEGNOLOGIE BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY (including extended program)

BACCALAUREUS COMMERCII IN EKONOMIE EN RISIKOBESTUUR BACHELOR OF COMMERCE IN ECONOMICS AND RISK MANAGEMENT (including extended program)

11 May/Mei 2017 15:00

FAKULTEIT EKONOMIESE WETENSKAPPE EN INLIGTINGS TEGNOLOGIE FACULTY OF ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

BACCALAUREUS COMMERCII IN GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERSKAP BACHELOR OF COMMERCE IN CHARTERED ACCOUNTANCY

(including extended program)

BACCALAUREUS COMMERCII IN FINANSIËLE REKENMEESTERSKAP BACHELOR OF COMMERCE IN FINANCIAL ACCOUNTANCY (including extended program)

BACCALAUREUS COMMERCII IN BESTUURSREKENMEESTERSKAP

BACHELOR OF COMMERCE IN MANAGEMENT ACCOUNTANCY

BACCALAUREUS COMMERCII IN REKENINGKUNDE

BACHELOR OF COMMERCE IN ACCOUNTING

12 May/Mei 2017 09:00

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

BACCALAUREUS COMMERCII IN MENSEHULPBRONBESTUUR

BACHELOR OF COMMERCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

BACCALAUREUS COMMERCII IN BEDRYFSIELKUNDE EN ARBEIDSVERHOUDINGEBESTUUR BACHELOR OF COMMERCE IN INDUSTRIAL PSYCHOLOGY AND LABOUR RELATIONS MANAGEMENT

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN BEDRYFSIELKUNDE

HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN MENSEHULPBRONBESTUUR HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN ARBEIDSVERHOUDINGE

HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN LABOUR RELATIONS

FAKULTEIT EKONOMIESE WETENSKAPPE EN INLIGTINGS TEGNOLOGIE FACULTY OF ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

HONNEURS BACCALAUREUS SCIENTIAE IN REKENAARWETENSKAP EN INLIGTINGSTELSELS HONOURS BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCES AND INFORMATION SYSTEMS

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERSKAP HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN CHARTERED ACCOUNTANCY

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN FINANSIËLE REKENMEESTERSKAP HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN FINANCIAL ACCOUNTANCY

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN EKONOMIE

HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN ECONOMICS

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN RISIKOBESTUUR

HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN RISK MANAGEMENT

HONNEURS BACCALAUREUS COMMERCII IN ENTREPRENEURSKAP EN BEMARKING HONOURS BACHELOR OF COMMERCE IN ENTREPRENEURSHIP AND MARKETING

MAGISTER COMMERCII IN EKONOMIE

MASTER OF COMMERCE IN ECONOMICS

MAGISTER COMMERCII IN RISIKOBESTUUR

MASTER OF COMMERCE IN RISK MANAGEMENT

MAGISTER COMMERCII IN BEMARKINGSBESTUUR

MASTER OF COMMERCE IN MARKETING MANAGEMENT

MAGISTER COMMERCII IN REKENMEESTERSKAP

MASTER OF COMMERCE IN ACCOUNTANCY

MAGISTER COMMERCII IN BESTUURSREKENMEESTERSKAP

MASTER OF COMMERCE IN MANAGEMENT ACCOUNTANCY

MAGISTER COMMERCII IN TOEGEPASTE RISIKOBESTUUR

MASTER OF COMMERCE IN APPLIED RISK MANAGEMENT

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

MAGISTER COMMERCII IN BEDRYFSIELKUNDE

MASTER OF COMMERCE IN INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

MAGISTER COMMERCII IN MENSEHULPBRONBESTUUR MASTER OF COMMERCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

FAKULTEIT EKONOMIESE WETENSKAPPE EN INLIGTINGS TEGNOLOGIE FACULTY OF ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

MAGISTER SCIENTIAE IN REKENAARWETENSKAP

MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN RISIKOBESTUUR

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN RISK MANAGEMENT

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN BEMARKINGSBESTUUR DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MARKETING MANAGEMENT

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN OPERASIONELE NAVORSING DOCTOR OF PHILOSOPHY IN OPERATIONAL RESEARCH

FAKULTEIT GEESTESWETENSKAPPE

FACULTY OF HUMANITIES

PHILOSOPHIAE DOCTOR IN BEDRYFSIELKUNDE

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INDUSTRIAL PSYCHOLOGY